Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Maak

kennis met

onze school

Dalton

Sinds 1991 is aan onze school een Daltonschoolcertificaat toegekend. De Nederlandse Dalton Vereniging controleert de scholen elke vijf jaar. Een Daltonschool is dus altijd in ontwikkeling.
 
Dalton gaat uit van zes pijlers: verantwoordelijkheid/vrijheid, samenwerking, zelfstandigheid, reflectie, effectiviteit en borging.

Het motto van onze school is ‘Hand in hand door de basisschool’ en 'Fouten maken moeD'.

Dat wordt o.a. vormgegeven door: 
• samenwerkingsopdrachten 
• coöperatief leren
• (groepsoverstijgend) onderzoekend leren
• tutorlezen 
• combinatiegroepen 1/2, zodat de oudste de jongste kan helpen 
• Kuvo (kunstzinnige vorming) de groepen 5 t/m 8 leren en ontdekken de verschillende
  disciplines op kunstzinnig gebied 
• gezamenlijke feestactiviteiten 
• maatjeswerk

Maar ook door samenwerking met ouders, vrijwilligers, Stichting Proo en andere Daltonscholen.

Verantwoordelijkheid/Vrijheid
We willen dat de kinderen zelfstandig worden; leren omgaan met verantwoordelijkheden en leren om keuzes te maken. Ze moeten dan ook de vrijheid hebben om binnen een duidelijk afgebakend speelveld deze vaardigheden te oefenen. 
Voor een kind is het leren omgaan met vrijheid een proces dat langzaam verloopt. De spelende kleuter en de 12-jarige schoolverlater zullen ieder op hun eigen manier met die vrijheid moeten leren omgaan. Het speelveld moet dan ook langzamerhand vergroot worden. Vrijheid mag nooit ten koste gaan van de vrijheid van een ander. 

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid is dat de kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor eigen plannen en activiteiten, kortom hun handelen. 
Kinderen moeten de kans krijgen problemen zelfstandig op te lossen, waardoor ze creatief leren denken en handelen en daardoor eigenaarschap ontwikkelen.

Samenwerking 
In de maatschappij is samen werken en het werken in teamverband belangrijk. In een Daltonschool kunnen kinderen leren om samen te werken. Zo leren ze met elkaar rekening te houden, elkaar te accepteren en te respecteren. Door coöperatief leren in te zetten, ervaren ze ook de voordelen van het samenwerken.

Effectiviteit
Effectiviteit is het uitgangspunt van organiseren en handelen binnen de mogelijkheden van het onderwijs. Daltononderwijs en werken vanuit het ‘Dalton Laboratory Plan’ is geen vastgesteld manier van werken. Het is een beschrijving van praktische onderwijsideeën, die op verschillende manieren ingevuld kan worden. Geen enkele school is immers dezelfde. 

Reflectie
Ontwikkelen als persoon, doe je door te blijven kijken naar jezelf en naar je handelen. Binnen Daltononderwijs is er dan ook veel aandacht voor dit kijken. Het gaat hierbij niet alleen om het goed uitvoeren van een taak, maar nog veel meer om jezelf als persoon.

Borging 
Binnen Daltononderwijs maken we in het team afspraken over onze manier van werken. Deze worden vastgelegd in het Daltonboek. Ook maken we plannen voor de komende jaren en hiervoor schrijven we een Daltonbeleidsplan, die jaarlijks uitgewerkt wordt in een Daltonjaarplan.

Daltonboek de Veste versie 2022-2023

Dit alles geven wij vorm d.m.v. ‘de taak’ en ons portfolio. Dit is eigenlijk de kapstok waaraan wij het onderwijs ophangen. Het kind krijgt zo de gelegenheid om te kiezen in welke volgorde hij de opdrachten gaat maken(vrijheid). 
Het kind en/of de leerkracht kunnen ook bepalen welk werk zonder hulp gemaakt kan worden (zelfstandigheid) of op welke onderdelen het wil samenwerken met een medeleerling (samenwerking). 
Alle kinderen werken aan basisstof, daarnaast werken zij aan individuele taken op basis van persoonlijke leerdoelen. Reflectie vooraf- tijdens en na het werken hieraan wordt vastgelegd in het portfolio

Wij delen onze Daltonkennis met andere scholen uit Noord Oost Nederland via het netwerk ondersteund door Saxion Hogeschool in Deventer.

Meer informatie over Dalton onderwijs in het algemeen kunt u vinden via onderstaande links.
Daltonvereniging: www.dalton.nl
Daltonnetwerk: www.daltondeventer.nl

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram