Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Maak

kennis met

onze school

Visie en missie

In een kindcentrum is er verbinding tussen onderwijs en opvang. 'Ieder kind is eigen en groeit wijzer' en 'Hand in hand van 2 tot 12' vormen samen een mooie basis voor de ontwikkeling van een gezamenlijke missie en visie.

Onze missie

Ieder kind verlaat de Veste met een rugzak vol ervaringen, kennis en vaardigheden. Zij hebben een reëel en positief zelfbeeld en kennen hun eigen talent. Zij kunnen kritisch denken, verantwoordelijk zijn en nemen verantwoording voor hun handelen. Zij kunnen rekening houden met het belang van de groep of samenleving. Zo zijn zij voorbereid op de toekomst van nu en later.

Onze visie

Wij leren kinderen om samen te werken, kritisch te denken, verantwoordelijk te zijn en verantwoording te nemen. Wij leren kinderen rekening te houden met anderen en hen te respecteren. Wij dagen kinderen uit om hun talenten te gebruiken. Wij leren kinderen meer te leren dan zij denken en gebruiken hiervoor groeitaal om hen hierin te motiveren.

De afgelopen jaren is de visie op leren en ontwikkeling van kinderen veranderd. Ons onderwijs is veranderd van leerstof- naar kindgericht. Het gaat ons om een verschuiving naar zelfsturing en samenwerkend leren. 

Onze visie heeft 4 kernwaarden die een duidelijke aansluiten bij de pijlers van het Daltononderwijs.

Deze kernwaarden zijn:

1) Persoonsvorming
2) Samenwerken
3) Verantwoordelijkheid
4) Toekomstgericht

Onder 'Persoonsvorming' verstaan wij dat kinderen zich ontwikkelen tot wie zij willen zijn. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen vaardigheden, talenten en passies. Kinderen geven zelf sturing aan hun leerproces vanuit interesse en motivatie. Kinderen ontwikkelen een onderzoekende leerhouding. Kinderen reflecteren systematisch en zijn in staat hun eigen ontwikkeling te presenteren. Het portfolio voor het vastleggen van hun ontwikkeling is een betekenisvol instrument. Wij bieden een uitdagende, krachtige en veilige leeromgeving. Hierdoor kunnen kinderen de mogelijkheid krijgen om te onderzoeken en te ontdekken, waar fouten mogen worden gemaakt en successen worden gevierd.

De kernwaarde 'Samenwerken' heeft een ruime betekenis binnen ons kindcentrum. Kinderen, professionals en ouders leven, ontwikkelen en werken op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen. Een open communicatie is hierbij een voorwaarde. Kinderen worden gestimuleerd om in coöperatieve werkvormen samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen. Hierbij kan er samen gespeeld, onderzocht en geleerd worden met kinderen van verschillende leeftijden (groepsdoorbroken). 

De kernwaarde 'Verantwoordelijkheid' heeft te maken met het gedeeld eigenaarschap van de kinderen voor hun leerproces. Woorden als keuzevrijheid, duidelijk omschreven leerdoelen, een actieve leerhouding en probleemoplossend denken horen hierbij.

'Toekomstgericht' geeft richting aan ons onderwijs voor een nog onbekende toekomst voor onze kinderen. Kinderen moeten goed lezen en rekenen, omdat lees- en rekenvaardigheden voorwaarden zijn voor succes in de huidige en toekomstige samenleving. De geleerde lees-, taal- en rekenvaardigheden passen we voortdurend toe in verschillende (leer) situaties. Hiernaast binnen ons onderwijs ook veel aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden zoals de competenties; probleemoplossend vermogen, kritisch denken, media wijsheid en ICT-vaardigheid.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.