Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Meer- en hoogbegaafdheid

Er zijn kinderen die  misschien meer- of hoogbegaafd zijn. Zij hebben extra verdieping nodig en de uitdaging om verder te komen in het leren-leren.

Bij de kleuters spreken we van een ontwikkelingsvoorprong. Of er sprake is van meer-of hoogdbegaafdheid wordt meestal in de loop van de basisschool duidelijk. In ieder geval zijn deze kinderen een ster in het vermijden van moeilijkheden. Bij de kleuters kan dit gaan over werkjes en opdrachten. Al bij de kleuters wordt bij signalen het digitaal handelingsprotocol hoogbegaadheid ingevuld. In overleg met de groepsleerkracht , intern begegeleider en ouders kan er een aanpassing in het onderwijs aangeboden worden. Moed, lef en doorzettingvermogen is nodig om kinderen te laten ervaren dat leren niet vanzelf gaat.

Vanaf groep 3 wordt de lesstof voor het kind passend gecompact en wordt de taak hierop aangepast. Op pluswerk uit de methode of extra verdiepingsstof wordt passende instructie gegeven. De kinderen leren dat zij hulp nodig hebben, om hun werk succesvol af te ronden.

Wekelijks, 1,5 uur, kunnen  kinderen  vanaf groep 3 in aanmerking komen voor plusklasonderwijs. Dit onderwijs wordt  buiten hun eigen groep door de speciaal opgeleide leerkracht uit ons team gegeven. Wij hebben  twee plusgroepen, een onder/middenbouw en een voor de bovenbouw. De groepen zijn leerjaaroverstijgend samengesteld. Er is tijdens deze lessen specifiek aandacht voor het aanleren en inzetten van de executieve vaardigheden en mindset. Een basis voor het benoemen en het aanleren  van deze executieve functies wordt gelegd in alle groepen met de methodiek Breinhelden.

Wij motiveren en stimuleren de kinderen door gebruik te maken van groeitaal. Bij het geven van complimentjes wordt het succes op het proces van het werk gevierd. Het proces wordt zichtbaar gemaakt door de leerkuil.

Mocht een kind nog meer nodig hebben dan onze school kan bieden, kunnen de mogelijkheden voor het volgen van T.O.P.-klasonderwijs worden onderzocht. Twee dagen per week krijgt het kind onderwijs extern met gelijkgestemden. De andere dagen volgt het kind onderwijs op de Veste. Het werk op de taak wordt afgestemd. Een passend IQ- onderzoek is hiervoor noodzakelijk. 

 

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram