Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Passend onderwijs

Het kind centraal

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze in zijn eigen tempo.

Om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling brengen wij de onderwijsbehoefte van ieder kind in beeld. Instructie van de basisvakken; rekenen taal, lezen en spelling wordt op drie verschillende niveau's aangeboden. Door analyse van toetsresultaten van de kinderen op deze vakken, observaties ten aanzien van het leren en gesprekken met ouders wordt bepaald welke instructie het beste bij het kind past. Wij werken met instructiegroepen; een verkorte instructie groep, een klassikale instructie groep en een groep kinderen die voor- en of verlengde instructie heeft met hulp bij de verwerkingsstof.

Ons onderwijs staat natuurlijk ook voor brede vorming van talentontwikkeling (cultureel, sportief en sociaal emotioneel) en ons onderwijs gaat uit van de ontwikkeling van een kind als persoon. Deze vorming beperkt zich niet tot de schooluren maar gaat verder in de opvang. Een doorgaande groei en ontwikkeling.

Er zijn kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Zij hebben extra verdieping nodig en de uitdaging om verder te komen in het leren-leren. Zij krijgen projectonderwijs aangeboden buiten hun eigen groep door een speciaal opgeleide leerkracht uit ons team.

In de kleuterbouw is er extra ondersteuning voor de taalontwikkeling. Dit is een kleine groep kleuters die buiten hun eigen groep taalonderwijs aangeboden krijgen door een taalondersteuning vanuit subsidiegelden van de gemeente. Er is extra aandacht voor woordenschat en de mondelinge taalvaardigheid van de kinderen. Er wordt aangesloten bij het thema in de kleuterbouw. Er is veel ruimte voor praten in een kleine kring. In overleg met ouders kunnen jonge kleuters ook tijdelijk aansluiten bij deze groep om ervaring op te doen in het praten in een groep. 

Onze school heeft de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Kinderen met een speciale onderwijsbehoefte hebben passende ondersteuning nodig. Ons uitgangspunt is dat iedere leerkracht in principe ruimte heeft voor kinderen met specifieke onderwijsbehoefte. Dat betekent niet dat ieder kind bij ons op school geplaatst kan worden. Onze mogelijkheden zijn beschreven in het schoolondersteuningsprofiel en het zorghandboek.

Als uw kind iets extra’s nodig heeft, zijn er heel veel verschillende mogelijkheden. We bekijken dit per kind en per situatie. We overleggen altijd met u als ouder over hoe we uw kind het beste kunnen helpen om te leren, te groeien en zich gelukkig te voelen. Onze partner hierin is Samenwerkingsverband Zeeluwe. Het samenwerkingsverband Zeeluwe heeft met alle scholen in de regio een plan gemaakt, waarin we afspreken hoe we samen voor passend onderwijs zorgen.

Heeft u vragen over bovenstaande, neem dan altijd eerst contact op met uw eigen school. Heeft u specifieke vragen aan Zeeluwe? Hieronder vind u de contactgegevens:

Samenwerkingsverband Zeeluwe
Gelreweg 22
3843 AN Harderwijk
Telefoon: 0341-740007
www.zeeluwe.nl
info@zeeluwe.nl

Op de volgende websites vind je meer over passend onderwijs. Ook kun je hier lezen wat je kunt doen als je het niet eens bent met school over de ondersteuning voor je kind.

http://www.zeeluwe.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
https://onderwijsgeschillen.nl/
https://oudersenonderwijs.nl/
https://www.onderwijsconsulenten.nl/

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram