Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Visie en missie

In ons kindcentrum, de Veste is er verbinding tussen onderwijs en opvang. 'Ieder kind is eigen en groeit wijzer' en 'Hand in hand van 3 tot 12' vormen samen een mooie basis voor de ontwikkeling van een gezamenlijke missie en visie.

  • In de kleuterbouw geven wij onderwijs vanauit thema's. Door spel en activiteiten geven de kinderen met de leerkracht betekenis aan het onderwijs

  • Wij maken vanaf groep 3 gebruik van methodes voor de kernvakken

  • Divices worden ingezet bij het verwerken van opdrachten, het inoefenen van bepaalde vaardigheden en als bron. Er wordt ook gewoon gewerkt          in werkboeken en schriften

  • In de bovenbouw worden de zaakvakken in thema's gevat en door de werkvorm onderzoekend leren in groepen verwerkt. En aan de groep als geheel gepresenteer

  • Er is binnen het lesrooster zeker ook ruimte voor bewegingsonderwijs en een creatief en cultureel aanbod

Onze missie (waar gaan wij voor)

Ieder kind verlaat de Veste met een rugzak vol ervaringen, kennis en vaardigheden. Zij hebben een reëel en positief zelfbeeld, kennen hun eigen talent en zijn nieuwsgierig. Zij passen zich makkelijk aan in het vervolgonderwijs. Zij stromen uit op een voor hen passend en uitdagend niveau. Zij zijn voorbereid op deelname aan de huidige en toekomstige maatschappij.

Onze visie (waar staan wij voor)

Wij bieden een warme en veilige plek aan voor kinderen in de leeftijd van 3 -12 jaar en hun ouders/verzorgers. Wij bieden een totaal aanbod op het gebied van onderwijs en opvang. Kinderen krijgen optimale kansen om zich te ontwikkelen tot wie ze zijn in een betekenisvolle en functionele leer- en speelomgeving. Wij stellen hoge realistische cognitieve doelen, zodat de kinderen uitstromen op een niveau dat aansluit op hun cognitieve mogelijkheden. Wij leren kinderen om samen te werken, kritisch te denken, verantwoordelijk te zijn en verantwoording te nemen voor hun eigen handelen. Wij leren kinderen rekening te houden met anderen en hen te respecteren. Wij dagen kinderen uit om hun talenten te gebruiken. Wij leren kinderen meer te leren dan zij denken, dat er moed en lef nodig zijn om uitdagingen aan te gaan en dat fouten maken daarbij horen. Wij gebruiken groeitaal om hen hierin te motiveren.

De afgelopen jaren is de visie op leren en ontwikkeling van kinderen veranderd. Ons onderwijs is veranderd van leerstof- naar kindgericht. Het gaat ons om een verschuiving naar zelfsturing en samenwerkend leren. 

Onze visie berust op 4 kernwaarden die leidend zijn in ons onderwijs en opvang en die afgeleid zijn van de pijlers van het Daltononderwijs. 

Deze kernwaarden zijn:

1) Persoonsvorming
2) Samenwerken
3) Verantwoordelijkheid
4) Toekomstgericht

Onder 'Persoonsvorming' verstaan wij dat kinderen zich ontwikkelen tot wie zij willen zijn. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen vaardigheden, talenten en passies. Zij ontwikkelt zich op eigen wijze binnen vastgestelde kaders. Jonge kinderen leren spelenderwijs. Kinderen leren om zelf sturing te geven aan hun leerproces vanuit interesse en motivatie. Kinderen ontwikkelen een onderzoekende leerhouding. Kinderen reflecteren systematisch en zijn in staat hun eigen ontwikkeling te presenteren. Het portfolio voor het vastleggen van hun ontwikkeling is een betekenisvol instrument. 

De kernwaarde 'Samenwerken' heeft een ruime betekenis binnen ons kindcentrum. Op de Veste zijn diverse professionals werkzaam: leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers. Kinderen, professionals en ouders leven, ontwikkelen en werken op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen. Een open communicatie is hierbij een voorwaarde. Kinderen worden gestimuleerd om in coöperatieve werkvormen samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen. Hierbij kan er samen gespeeld, onderzocht en geleerd worden met kinderen van verschillende leeftijden (groepsdoorbroken). 

De kernwaarde 'Verantwoordelijkheid' heeft te maken met het gedeeld eigenaarschap van de kinderen voor hun leerproces. Woorden als keuzevrijheid, duidelijk omschreven leerdoelen, een actieve leerhouding en probleemoplossend denken horen hierbij.

'Toekomstgericht' geeft richting aan ons onderwijs voor een nog onbekende toekomst voor onze kinderen. Kinderen moeten goed lezen en rekenen, omdat lees- en rekenvaardigheden voorwaarden zijn voor succes in de huidige en toekomstige samenleving. De geleerde lees-, taal- en rekenvaardigheden passen we voortdurend toe in verschillende (leer) situaties. Hiernaast binnen ons onderwijs ook veel aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden zoals de competenties; probleemoplossend vermogen, kritisch denken, media wijsheid en ICT-vaardigheid.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram