Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ouders in de school

Ouders als belangrijkste schakel

De Veste werkt graag met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk en stellen het op prijs wanneer ouders betrokken zijn bij wat het kind leert en meemaakt bij ons.

In contact met ouders is communicatie enorm belangrijk en waardevol. In het begin van het schooljaar is er een informatieavond. Het onderwijs in de verschillende groepen wordt toegelicht en ouders en leerkrachten kunnen elkaar leren kennen. Na ongeveer 4 tot 5 weken onderwijs is er de mogelijkheid om in een oudergesprek verwachtingen t.a.v. het onderwijs te bespreken. Wat heeft uw kind nodig om zich te ontwikkelen is uitgangspunt.  In februari en in juni zijn er portfoliogesprekken, vanaf groep 4 is hier uw kind bij. Het portfolio maakt zichtbaar hoe uw kind zich heeft ontwikkeld, aan welke doelen hij heeft gewerkt en zijn succes ervaringen. Ook een rapport van de leerkracht is in het portfolio terug te vinden en een uitdraai van toetsresultaten. Vragen over het onderwijs aan uw kind of zorgen over uw kind kan altijd worden besproken buiten de geplande gesprekken om. Een afspraak hiervoor kunt u maken via de gesloten communicatieapp Parro. Parro wordt ook gebruikt om foto's en informatie te delen.

Bij ons zijn er verder nog verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn. 

  • als groepsouders GOR)

  • als hulpouder, secifiek voor een vbeapaalde activiteti

  • als lid in de medezeggenschapsraad ( MR)

Groepsouderraad

Elke groep heeft 2 groepsouders. Deze ouders ondersteunen de leerkrachten bij de organisatie van diverse activiteiten binnen de school. Om alles goed op elkaar af te stemmen en om als klankgroep te dienen komen zij 6 keer per jaar bij elkaar.

Binnen de G.O.R is de penningmeester: Bram Prommenschenckel

Brief vrijwillige ouderbijdrage wordt gedeeld via Parro.
Maken ouders kosten kunnen deze gedeclareerd worden bij de penningmeester. Voor het stappenplan, druk op deze link

Vanuit de school zijn de volgende leerkrachten aanwezig:
Marijke Rol en indien nodig Suus Stevens (directeur)

Hulpouder

Als hulpouder voor een specifieke activiteit kunt u zich in het begin van het schooljaar vanaf de informatieavond inschrijven op een digitale ouderhulplijst. Enkele weken voordat  de activiteit plaatsvindt krijgt u bericht van de groepsouders.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een officiële commissie op school die gericht is op het meedenken, instemmen en groekeuren van beleid op school. Zij vertegenwoordigt ouders. In principe worden leden gekozen door de ouders. Zeker als er meer kandidaten zijn.

De MR vergadert 5 x per jaar. De vergaderingen zijn in school of online en starten om 19:30 uur. De agenda voor de vergadering wordt geplaatst op de website. Het is voor ouders mogelijk om de vergadering van de MR bij te wonen als toehoorder. Punten voor een vergadering kunnen een week voor de vergadering worden ingebracht. Het aanmelden voor aanwezigheid en het doorgeven van agenda punten kan bij de voorzitter Lieke Beverwijk, lieke_beverwijk@hotmail.com

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

OUDERGELEDING:

 Gert-Jan Combee

Ik ben de vader van Mirthe, Joline en Thijmen. Mirthe heeft haar hele basisschooltijd bij de Veste doorlopen en zit nu in het middelbaar onderwijs. Joline en Thijmen zitten op de Veste en hebben het goed naar hun zin. Ik vind het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren, wat ik doe in de MR van de Veste. Mocht u vragen hebben, spreek me dan gerust aan op het schoolplein.  

Jochem Sluis
Ik ben de vader van Liz, Thom en Ella. Alle drie zitten zij op de Veste. 
Overdag heb ik beperkt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een van de belangrijkste omgevingen van een opgroeiend kind: de school. Binnen de MR hoop ik met mijn algemene bestuurlijke ervaring op hoofdlijnen een bijdrage te kunnen leveren aan het beleid van De Veste. Met veel plezier zet ik mij, samen met de overige MR leden, in voor een veilige, plezierige en kwalitatief goede leeromgeving voor uw en mijn kinderen. Mocht u vragen hebben kunt u mij te allen tijde aanspreken!

Lieke Beverwijk
Ik ben Lieke Beverwijk en moeder van Senn (2014) en Liv (2019). Senn is in augustus 2019 op de Veste gestart, nadat wij onder andere vanwege ons werk van Zwolle naar Harderwijk zijn verhuisd. In Zwolle zat Senn op de Montessori School en wij hebben dan ook bewust voor een op punten vergelijkbaar onderwijsconcept (Dalton) gekozen zoals wordt geboden op de Veste. In het dagelijks leven werken Martijn en ik beiden in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Ik hoop dat ik mijn ervaring in het onderwijs kan gebruiken om actief mee te denken in de MR van de Veste.  
De reden dat ik  me heb aangemeld als lid van de oudergeleding van de MR is dat ik het belangrijk vind om actief betrokken te zijn bij een plek waar kinderen zoveel tijd doorbrengen. Ik ben graag op de hoogte van welke beleidskeuzes worden gemaakt en om welke reden deze worden gemaakt. Ik merk dat ik vanuit mijn achtergrond het vooral belangrijk vind om mee te denken over het pedagogische beleid en over het welzijn van leerlingen op school. Ik wil dat ieder kind met plezier naar school kan gaan om zich binnen een pedagogisch veilig klimaat maximaal te kunnen ontwikkelen. En als ik daar ook maar een klein stukje aan bij kan dragen door mee te denken over het beleid van de Veste dan doe ik dat heel graag. Mocht u vragen hebben dan kunt u mij altijd even aanspreken. Tot op het schoolplein!  

PERSONEELSGELEDING
Amanda Looman
Joyce Jeensma
Monique van Oostrum


De volgende vergaderdatum van de MR zijn:

Dinsdag 7 november 2023
Woensdag 24 januari 2024
Dinsdag 26 maart 2024
onderdag 23 mei 2024
Maandag 1 juli 2024


Hieronder vindt u de agenda van de MR vergaderingen:

Notulen vergadering 24 januari 2024

Notulen vergadering 26 maart 2024

Notulen vergadering 7 november 2023
Notulen vergadering 11 september 2023
Notulen vergadering 28 juni 2023

Budgetten MR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Binnen de Stichting Proo is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. Binnen de GMR wordt bepaald wie de contactpersoon is voor scholen in Harderwijk.
De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van de GMR: gmr@stichtingproo.nl.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram